Cơ sở dữ liệu Chuyên gia là kết quả của Đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu về chuyên gia” thực hiện theo Quyết định số 5882/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành đề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2011-2020 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đây là một nhiệm vụ thiết thực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nguồn lực chuyên gia của thành phố và cả nước vào việc xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Quý vị có thể đăng ký tham gia tại đây: ĐĂNG KÝ.

Chân thành cám ơn!